Tóc Tiên released the MV called “Mình Yêu Đến Đây Thôi” on December 20. This song belongs to the “Yêu Rồi (Yêu) Rồi Yêu” EP which launched on December 16th. “Mình Yêu Đến Đây Thôi” is composed by Kai Đinh. He is a famous composer and has created hit songs such as “Điều Buồn Nhất”, “Người Ta Nói”, “Mặt Trời Của Em”. Unlike Toc Tien’s previous products, the image in the MV “Mình Yêu Đến...