Huyền Tâm Môn is a new name in the Vietnamese music market who quickly gained the attention of young people when she released a series of hits such as “Yêu Em Nhiều Hơn Mình”, “Phố Đã Lên Đèn” and “Lần Hẹn Hò Đầu Tiên”. It illustrates that Huyền Tâm Môn has a new musical mindset that suits the music market these days. She also shared that when she was a young child, she had a...